Scroll to top

EU Projekt

This post is also available in: PL DE

VersaBox Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich POIR.01.01.01-00-0992/16

Tytuł projektu:
Autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, dla procesów produkcyjnych oraz nieliniowych procesów wewnętrznej logistyki magazynowej.


Cel projektu:
Optymalizacja i automatyzacja procesów intralogistycznych pozwalająca na obniżenie kosztów produkcji i redukcji problemów wynikających z braku pracowników.

Opis projektu i planowane efekty:
W ramach wstępnych prac B+R Wnioskodawca opracował prototyp robota mobilnego, który w oparciu o nowatorskie rozwiązania (w tym będące przedmiotem zgłoszenia patentowego) autonomicznie porusza się w budynkach i wśród ludzi. Testy i pokazy rozwiązania wykazały duże zainteresowanie rynku oraz konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu umożliwienia wdrożenia produktu odpowiadającego potrzebom użytkowników.

W ramach projektu VersaBox przeprowadzi badania mające na celu weryfikacji możliwości wykorzystania:
a) zaawansowanych lokalnych i funkcjonujących na poziomie pojedynczego robota algorytmów uczących się wzorców ruchowych przeszkód,
b) samouczących algorytmów do zarządzania grupą robotów na bazie informacji przekazywanych przez roboty w czasie rzeczywistym oraz algorytmów predictive maintenance.

Zbadane zostaną też możliwości wykorzystania różnych systemów wizyjnych oraz opracowanych przez VersaBox algorytmów do pozycjonowania i nawigacji z wykorzystaniem sensorów dających odwzorowanie przestrzeni w 3D. Zaprojektowany zostanie też układ zasilania z możliwością odzysku energii hamowania. W oparciu o opracowane rozwiązania wykonana zostanie seria prototypów robotów umożliwiająca badania i testy przemysłowe.

Projekt jest współfinansowany w ramach „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie Projekty B + R przedsiębiorstw, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zawarty z  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 26.07.2017r. zgodnie z umową Nr.: POIR.01.01.01-00- 0992 / 16-00

Okres trwania projektu : 2017-05-01 – 2019-04-30
Wartość projektu: PLN 8,005,955.15
Dofinansowanie projektu z UE: PLN 5,278,453.56

VersaBox Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich POIR.01.01.01-00-0455/20

Tytuł projektu:
Opracowanie rozwiązania technologicznego bazującego na algorytmach optymalizacyjnych umożliwiającego realizację wdrożeń autonomicznej floty robotów mobilnych, w warunkach wysokiego zagęszczenia, przeznaczonych do wykonywania zadań transportowych w przemysłowych procesach intralogistycznych.

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój oferowanego przez VersaBox przemysłowego systemu transportu towarów Autonomy@Work opartego o flotę autonomicznych robotów mobilnych (ang. autonomous mobile robot, AMR).

Opis projektu i planowane efekty:
Wykorzystując predykcję skutków podejmowanych decyzji z użyciem koncepcji cyfrowej reprezentacji i symulacji procesu transportowego możliwe stanie się osiągnięcie skokowego przyrostu wydajności robotów klasy AMR. W szczególności dotyczy to warunków, które są obecnie poza zasięgiem oferowanych na rynku systemów transportowych bazujących na swobodnie nawigujących robotach mobilnych. W wyniku przesunięcia bariery technologicznej możliwa stanie się realizacja skomplikowanych procesów transportowych wykorzystujących flotę robotów mobilnych pracujących w warunkach wysokiego zagęszczenia w dynamicznym otoczeniu, w którym regularnie występują inni pracownicy. Osiągnięcie tej własności odbędzie się w ramach rozwoju oprogramowania sterującego flotą, dzięki wyposażeniu go w programowe narzędzia optymalizujące dedykowane poszukiwaniu rozwiązania dla problemów o skomplikowanej zależności. Rozróżniane zostają trzy poziomy optymalizacji: konfiguracji uruchomienia systemu, harmonogramowania zadań oraz operacyjnego wykonania zadań, w ramach których zostanie wyznaczony cel działania, jakim jest globalny wzrost wydajności transportu (tj. dla całej wdrożonej floty robotów). Narzędzia optymalizacji, na podstawie predykcyjnej analizy skutków decyzji w oparciu o symulacyjne modele rzeczywistych instancji hal magazynowych i floty robotów, pozwolą na wybór rozwiązania z uwzględnieniem szerszych skutków niż rezultaty lokalne, chwilowe lub odpowiednie z punktu widzenia jednostki. Projekt ten wpisuje się w myśl automatyzacji transportu intralogistycznego w sposób zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0, tj. w sposób zwinny i elastyczny.

Projekt jest współfinansowany w ramach „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie Projekty B + R przedsiębiorstw, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Zawarty z  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 27.09.2021r. zgodnie z umową Nr.: POIR.01.01.01-00-0455/20-00

Okres trwania projektu : 1.03.2021 – 31.12.2023
Wartość projektu: PLN 7 439 794.25
Dofinansowanie projektu z UE: PLN 5 403 561.55